Leveringsvoorwaarden

/Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden 2015-10-26T11:36:06+01:00

Artikel 1. Toepasselijkheid

  1. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan Dujardin Brandkasten B.V. (hierna: Dujardin) en op alle met Dujardin gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk:
   • Onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden van Dujardin, én, aanvullend op de Algemeente Leveringsvoorwaarden van Dujardin:
   • de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.
  2. Door een bestelling bij Dujardin te plaatsen, gaat u akkoord met de onder artikel 1.1 genoemde Voorwaarden.
  3. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Indien dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
  4. Algemene voorwaarden, leverings-, verkoop en/of inkoopvoorwaarden uwerzijds worden hierbij door ons nadrukkelijk afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Dujardin zijn vrijblijvend. Dujardin heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Dujardin uw bestelling heeft geaccepteerd. Dujardin heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.
 3. Voor een aantal van de artikelen (zoals de “Minisafe spaarpot”) geldt een leeftijdsclassificatie. Door deze artikelen te bestellen, verklaart u dat u tenminste kennis hebt genomen van de gestelde leeftijd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en transportkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijke overeen gekomen.
 2. Tenzij anders overeen gekomen dient u het verschuldigde bedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen.

Artikel 4. Leveringen

 1. Brandkasten worden bij levering door Dujardin standaard gelijkvloers geplaatst. Eventueel verticaal transport en/of takelwerk wordt tegen meerprijs op basis van nacalculatie aan u berekend.
 2. Brandkasten worden bij levering door Dujardin indien mogelijk ingehuisd en chemisch verankerd, exclusief bijkomende werkzaamheden. Dujardin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van de verankering.
 3. Dujardin mag bij de levering van uw bestelling(en) gebruik maken van derden.

Artikel 5. Niet afgenomen zaken

 1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, wordt voor deze niet afgenomen zaken € 6,25 aan opslagkosten per week (of gedeelte van een week) per brandkast in rekening gebracht, ingaande 30 dagen na ingeplande datum van uitlevering.

Artikel 6. Garantie

 1. De garantie op brandkasten bedraagt 12 maanden op alle onderdelen alsmede een goede werking van het slotwerk van de producten, zoals omschreven op de factuur.
 2. Schade, welke ontstaat door ondeskundig gebruik dan wel het met opzet verkeerd gebruik van de geleverde producten, valt niet onder de garantiebepalingen.
 3. De garantietermijn van 12 maanden wordt gerekend vanaf de datum van levering, ongeacht of producten in gebruik zijn genomen of niet.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid

 1. Brandkasten worden bij levering door Dujardin indien mogelijk chemisch verankerd, exclusief bijkomende werkzaamheden. Dujardin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van de verankering.
 2. Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Dujardin te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Dujardin aan u terugbetaald.
 3. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen en communicatie

 1. Dujardin is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Dujardin, dan wel tussen Dujardin en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Dujardin.

Dujardin Brandkasten B.V.
Nijverheidstraat 25
NL-4143 HN  Leerdam
+31 (0) 345 616110
KvK-nummer: 23060417
BTW-nummer: NL823389455B01